Darmowa dostawa od 199zł !

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne


1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) LOCKER S.C. z siedzibą w Białymstoku, ul. Generała Franciszka Kleeberga 10, 15-691 Białystok, NIP: 5423336218, REGON: 381780296, email: sklep@locker.com.pl.
2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu.
3. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

2. Administrator Danych Osobowych


1. Administratorem Danych Osobowych jest LOCKER S.C.

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych


1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez LOCKER S.C. za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. LOCKER S.C. przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:
– adres email,
– imię,
– nazwisko,
– adres zamieszkania,
– nr telefonu,
– nr IP komputera
– adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
– w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.
4. Podstawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie LOCKER S.C. jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. LOCKER S.C. zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 12 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.
5. LOCKER S.C. niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści e-mail’a czy też w innym miejscu niż formularz na stronie internetowej.
6. Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.

4. Prawa osób, których dane dotyczą


1. Użytkownikowi przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. LOCKER S.C. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, LOCKER S.C. może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
b) sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a LOCKER S.C. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, LOCKER S.C. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez LOCKER S.C. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na LOCKER S.C. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

5. Cel przetwarzania danych osobowych


1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika dostępnego w newsletterze przesyłanym na adres e-mail lub wysłanie wiadomości do LOCKER S.C. na adres sklep@locker.com.pl.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, LOCKER S.C. może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

6. Dane zbierane automatycznie


Pliki Cookies („ciasteczka”)
1. Witryna Locker.com.pl może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny i sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez LOCKER S.C. w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez klientów zakupów. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny. Pliki cookies nie mogą w żaden sposób wyrządzić szkody dla wykorzystywanego urządzenia oraz zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki nie zawierają także żadnych informacji identyfikujących użytkownika strony. Witryna Locker.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Pliki tymczasowe
1. Niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania sklepu. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie oraz składanie zamówień a także bezpieczne dokonywanie transakcji. Bez tych plików bezpieczne dokonywanie transakcji byłoby niemożliwe.
a) funkcjonalne – Służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. Umożliwiają także przedstawienie użytkownikowi strony propozycji produktów indywidualnie dopasowanych na postawie jego preferencji.
b) statystyczne – dzięki tym plikom możliwe jest zbieranie informacji na temat korzystania ze strony, informacje te są przez nas wykorzystywane w celu optymalizacji działania witryny zgodnie z preferencjami jej użytkowników.
c) reklamowe – umożliwiają użytkownikowi witryny otrzymywanie reklamy, dostosowanej na podstawie jego indywidualnych zainteresowań oraz preferencji.
d) społecznościowe – umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta użytkownik ze sklepem.

Blokowanie plików cookies
1. W każdym wypadku użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. LOCKER S.C. wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez LOCKER S.C., poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
c) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
d) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
LOCKER S.C. informuje jednak Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
2. Google Analytics Ważną grupę automatycznie gromadzonych plików cookies stanowią dane dotyczące oglądalności stron gromadzone przez Google Analytics- powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statystyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. System Google Analytics może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google używa zebranych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

7. Przekazywanie danych osobowych


1. LOCKER S.C. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków LOCKER S.C. przewidzianych prawem, ochrony praw LOCKER S.C. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu LOCKER S.C. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności LOCKER S.C. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z LOCKER S.C., umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez LOCKER S.C.,
2. LOCKER S.C., może przekazać dane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
3. Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez LOCKER S.C., w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, serwis oprogramowania, płatności online, firmy świadczące usługi najmu serwerów, chat on-line, bramki sms, firmy świadczące usługi marketingowe.

8. Środki techniczne stosowane przez LOCKER S.C.


LOCKER S.C. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez LOCKER S.C. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i LOCKER S.C.

9. Inne


1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi Newslettera.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt: LOCKER S.C., pod adresem: ul. Generała Franciszka Kleeberga 10, 15-691 Białystok lub pod adresem e-mail: sklep@locker.com.pl
3. Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.
4. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez LOCKER S.C. Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@locker.com.pl
5. Polityka znajduje się na stronie https://www.locker.com.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w siedzibie LOCKER S.C.